Kushtet e përdorimit

E gjithë përmbajtja (të dhënat, informacionet, dokumentet, etj.) të publikuara në faqen e internetit www.mtel.mk (në tekstin e mëtejmë: faqja e internetit) mund të përdoret ekskluzivisht për nevojat individuale të përdoruesve në lidhje me të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat pronësore dhe të drejtat e palëve të treta. Përmbajtja e faqes në internet www.mtel.mk nuk mund të përdoret për qëllime komerciale në asnjë mënyrë pa pëlqimin e shprehur paraprak të MTEL-it, dhe çdo përdorim që mund të shkaktojë dëm për MTEL-in ose një palë të tretë është i ndaluar.

Duke përdorur faqen e internetit, përdoruesit konsiderohen në çdo kohë se janë të njohur dhe dakord me këto Kushte të Përdorimit, duke përfshirë dispozitat për përpunimin e të dhënave dhe mundësitë që lidhen me cookies. Duke përdorur përmbajtjen e faqes së internetit, përdoruesi pranon të gjitha rreziqet që rrjedhin nga përdorimi i faqes së internetit dhe që ai e përdor atë për përdorim personal me rrezikun e tij.

MTEL heq dorë nga çdo përgjegjësi që mund të lindë në çfarëdo mënyre ose që lidhet në çfarëdo mënyre me përdorimin e faqes së internetit, ose çdo dëm që mund t’i ndodhë përdoruesit ose ndonjë pale të tretë në lidhje me përdorimin e përmbajtjes në faqen e internetit.

Faqja e internetit përmban gjithashtu dokumente, të dhëna, informacione dhe lidhje me faqet e tjera të internetit të krijuara nga palë të treta, të cilat, kurdoherë që është e mundur, do të tregohen si të tilla. MTEL nuk ka asnjë kontroll mbi këto dokumente, të dhëna, informacione ose faqe të tjera interneti dhe heq dorë nga të gjitha përgjegjësitë, duke përfshirë por pa u kufizuar në saktësinë, plotësinë dhe disponueshmërinë e përmbajtjes së faqeve të internetit të krijuara nga palët e treta.

Faqja e internetit përdor të ashtuquajturat cookies, të cilët janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në hard diskun e pajisjes tuaj të lidhur me internetin ndërsa jeni duke përdorur një shfletues uebi dhe përdoren për t’i ofruar përdoruesit një shërbim falas me funksionalitet të plotë dhe përmbajtje të cilësisë më të lartë. Овде можете да најдете повеќе за користењето колачиња.

MTEL – mbrojtja e privatësisë

MTEL respekton anonimitetin dhe privatësinë e përdoruesve të faqes në internet. Mund të gjeni më shumë rreth mbrojtjes së të dhënave këtu.

MTEL rezervon të drejtën të ndryshojë përmbajtjen e faqes së internetit, duke përfshirë ndryshimet në çmimet e shërbimeve. MTEL nuk do të jetë përgjegjës për pasojat që vijnë nga ndryshimet në përmbajtjen e faqes së internetit.

MTEL rezervon të drejtën për të ndryshuar këto Kushte të Përdorimit. Ne mund t’i ndryshojmë këto Kushte të Përdorimit tërësisht ose pjesërisht herë pas here, në çdo kohë dhe pa njoftim personal, me kusht që të postojmë gjithmonë njoftime për ndryshimet e bëra në faqen e internetit ose nëpërmjet Shërbimeve tona. Ju ftojmë të rishikoni periodikisht këto Kushte të Përdorimit. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë ndryshim, ndaloni së përdoruri faqen tonë të internetit dhe/ose mbyllni llogarinë tuaj (nëse është e aplikueshme), ose na kontaktoni pa vonesë. Ndryshimet në këto Kushte të Përdorimit hyjnë në fuqi nga dita kur ato janë postuar në faqen e internetit.

Këto Kushte Përdorimi janë të vlefshme nga data 25 maj 2018, deri në njoftimin e ndryshimeve.

Vend për pyetjet tuaja

Adresa e postës elektronike

Na dërgoni një e-mail në info@mtel.mk

Thirrje

Thirrni 15010 dhe kurseni kohë

Rrjete sociale

Na ndiqni në Facebook, Youtube dhe Instagram

Filiale

Vizitoni filialen tonë dhe zbuloni se çfarë ju intereson