Politika e privatësisë

E gjithë përmbajtja (të dhënat, informacionet, dokumentet, etj.) të publikuara në faqen e internetit www.mtel.mk (në tekstin e mëtejmë: faqja e internetit) mund të përdoret ekskluzivisht për nevojat individuale të përdoruesve lidhur me të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat pronësore dhe të drejtat e palëve të treta. Përmbajtja e faqes së internetit mtel.global.com nuk mund të përdoret për qëllime komerciale në asnjë mënyrë pa pëlqimin e shprehur paraprak të MTEL-it dhe ndalohet çdo përdorim që mund të shkaktojë dëm për MTEL-in ose ndonjë palë të tretë.

Gjatë përdorimit të faqes së internetit, konsiderohet që përdoruesit janë të vetëdijshëm për dhe pajtohen me këto Kushte të Përdorimit në çdo kohë, duke përfshirë dispozitat për përpunimin e të dhënave dhe veçoritë e lidhura me skedarët e shfletuesit. Duke përdorur përmbajtjen e faqes së internetit, përdoruesi pranon të gjitha rreziqet që rrjedhin nga përdorimi i faqes së internetit dhe që ai e përdor për përdorim personal me rrezikun e tij.

MTEL heq dorë nga çdo përgjegjësi që mund të lindë në çfarëdo mënyre ose ka të bëjë në çfarëdo mënyre me përdorimin e faqes së internetit, ose çdo dëm që mund t’i ndodhë përdoruesit ose ndonjë pale të tretë në lidhje me përdorimin e përmbajtjes të faqes së internetit.

Faqja e internetit gjithashtu përmban dokumente, të dhëna, informacione dhe lidhje me faqet e tjera të internetit të krijuara nga palë të treta, të cilat, kurdoherë që është e mundur, do të shënohen si të tilla. MTEL nuk ka asnjë kontroll mbi këto dokumente, të dhëna, informacione ose faqe të tjera interneti dhe heq dorë nga çdo përgjegjësi, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, saktësinë, plotësinë dhe disponueshmërinë e përmbajtjes së faqeve të internetit të krijuara nga palët e treta.

Faqja përdor të ashtuquajturat cookies, të cilët janë skedarë të vegjël teksti të ruajtur në hard diskun e pajisjes suaj të lidhur me internetin gjatë përdorimit të një shfletuesi të internetit dhe përdoren për t’i ofruar përdoruesit një shërbim falas me funksionalitet të plotë dhe përmbajtje të cilësisë më të lartë. Këtu mund të gjeni më shumë rreth përdorimit të cookies.

MTEL – mbrojtja e privatësisë

MTEL respekton anonimitetin dhe privatësinë e përdoruesve të faqeve të internetit. Më shumë për mbrojtjen e të dhënave mund të gjeni këtu.

MTEL rezervon të drejtën të ndryshojë përmbajtjen e faqes së internetit, duke përfshirë ndryshimet në çmimet e shërbimeve. MTEL nuk do të jetë përgjegjës për asnjë pasojë që rrjedh nga ndryshimet në përmbajtjen e faqes së internetit.

MTEL rezervon të drejtën për të ndryshuar këto Kushte të Përdorimit. Ne mund t’i ndryshojmë këto Kushte të Përdorimit tërësisht ose pjesërisht herë pas here, në çdo kohë dhe pa njoftim personal, me kusht që të postojmë gjithmonë njoftime për ndryshimet e bëra në faqen e internetit ose nëpërmjet Shërbimeve tona. Ju ftojmë të rishikoni periodikisht këto Kushte të Përdorimit. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë ndryshim, ndaloni së përdoruri faqen tonë të internetit dhe/ose mbyllni llogarinë tuaj (nëse është e aplikueshme), ose na kontaktoni pa vonesë. Ndryshimet në këto Kushte të Përdorimit do të hyjnë në fuqi në ditën kur ato postohen në faqen e internetit.

Këto Kushte të Përdorimit vlejnë nga data 25 maj 2018, deri në njoftimin e ndryshimeve.

Vend për pyetjet tuaja

Adresa e postës elektronike

Na dërgoni një e-mail në info@mtel.mk

Thirrje

Thirrni 15010 dhe kurseni kohë

Rrjete sociale

Na ndiqni në Facebook, Youtube dhe Instagram

Filiale

Vizitoni filialen tonë dhe zbuloni se çfarë ju intereson