RREGJISTRONI PRIPEJD KARTELËN TUAJ!

Sipas rregullativës ligjore, ne jemi të detyruar të bëjmë rregjistrimin e të dhënave të pripejd përdoruesve.

Rregjistrimi i pripejd numrit është i mundur me prezencë personale në një nga pikat e shitjes të MTEL. Listën me MTEL mund të gjeni në pikat e shitjes të MTEL dhe listën e distributorëve të autorizuar gjithashtu mundeni ta gjeni këtu.. Gjithashtu mund të rregjistroeni përmes thirjes telefonike në Qendrën e Kontaktit në numrin 15010.

Të dhënat e nevojshme për rregjistrim:

Rregjistrimin e numrit pripejd mund ta bëni vetëm me dokument identifikimi të vlefshëm(pasaportë, letër njohtimi ose patent shoferi).

Gjithashtu sipas rregullativës ligjore, në varësi nga përdoruesi , kemi detyrimin të marrim dhe ti përpunojmë të dhënat e mëposhtme:

  • Për personat fizik:Emri dhe mbiemri, adresa, data e lindjes dhe NIPQ.
  • Për personat juridik: Emri i kompanisë, selia e kompanisë dhe NIPS.

Të dhënat e pripejd përdoruesëve do të ruhen dhe mbrohen në mënyrë të sigurtë, siç është rasti me përdoruesit tek pripejd përdoruesit tanë , në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale (Gazeta zyrtare e RMV nr. 42/2020) dhe aktet juridike nënligjore. Duke ju përmbajtur këtyre detyrimeve ligjore,
të dhënat personale të përdoruesëve do ti bashkangjisim ekskluzivisht në rastet kur kërkohet nga autoritetet kompetente.

Vend për pyetjet tuaja

Adresa e postës elektronike

Na dërgoni një e-mail në info@mtel.mk

Thirrje

Thirrni 15010 dhe kurseni kohë

Rrjete sociale

Na ndiqni në Facebook, Youtube dhe Instagram

Filiale

Vizitoni filialen tonë dhe zbuloni se çfarë ju intereson